Polityka prywatności Listonic sp. z o.o.

Usługi Listonic, Kupony Żbik, Akcja Paragon

 

Definicje

 1. Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności zostaną użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć:

Co zawiera Polityka prywatności Listonic sp. z o.o.

Polityka prywatności Listonic sp. z o.o. to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Użytkowników. W niniejszej Polityce prywatności Usługodawca zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku ze świadczeniem Usług. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania Plików Cookies lub innych podobnych technologii znajdują sie również w Polityce Cookies dostępnej <tutaj>.

Dane osobowe

Usługodawca chroni wszelkie informacje o Użytkownikach zgodnie z RODO, w szczególności adres e-mail, inne dane zamieszczone w Kontach, Listy zakupów, adresy e-mail i inne dane Użytkowników, z którymi Użytkownik współdzieli Listy zakupów, użycia Przycisku Listonic, skany kuponów, wiek, numer rachunku bankowego, informacje o uzyskanych premiach pieniężnych, użycia przycisków „Polub”, treść korespondencji wymienianej z Użytkownikami, informacje o sposobach korzystania z Usług itd. Usługodawca chroni również inne informacje o Użytkowniku pozyskiwane w związku z odwiedzaniem Stron, Fan Page Facebook oraz innych stron internetowych, tj informacje o zachowaniach Użytkowników w sieci Internet oraz w aplikacjach mobilnych, pozyskiwane:
 1. z informacji o korzystaniu z Serwisu listonic.pl, Listonic Web, kuponyzbik.pl, Kupony Żbik Web oraz akcjaparagon.pl, w tym z Plików Cookies lub podobnych technologii instalowanych w związku z użytkowaniem ww. stron internetowych;
 2. z informacji o korzystaniu z Serwisu Listonic App, Kupony Żbik App oraz Akcja Paragon App w tym informacje o AdID Użytkowników.
Niektóre z tych informacji mogą nie zawierać danych ujawniających tożsamość Użytkowników, lecz ponieważ dotyczą zachowań Użytkowników określonych jednoznacznie za pomocą Plików Cookies lub innych podobnych technologii, Usługodawca chroni wszystkie informacje o Użytkownikach bez względu na posiadanie informacji o ich tożsamości, dbając o prawo do prywatności wszystkich Użytkowników.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, tj. „Listonic” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Żeromskiego 46/4/21, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi do KRS pod numerem 0000326899. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą:
 1. korespondencyjnie na podany ww. adres siedziby;
 2. w sprawie Usług Listonic: przy użyciu formularza kontaktowego na stronie http://www.listonic.com/content/pl/kontakt/; telefonicznie pod numerem telefonu: +48 422353636; +48 505842438 (mobile); e-mailowo na adres: support@listonic.pl;
 3. w sprawie Usług Kupony Żbik: przy użyciu czatu dostępnego na stronie https://kuponyzbik.pl/home/; mailowo na adres: pomoc@kuponyzbik.pl;
 4. w sprawie Usług Akcja Paragon: mailowo na adres pomoc@akcjaparagon.pl.

Inspektor Ochrony Danych

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Użytkowników Usługodawca powołał Inspektora Ochrony Danych. Użytkownicy mogą kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i realizacją RODO pod adresem e-mail: iod@listonic.pl; iod@kuponyzbik.pl; iod@akcjaparagon.pl.

Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

realizacja Usług bez logowania

W celu realizacji Usług w wersji bez logowania Usługodawca przetwarza:
 1. informacje dotyczące urządzenia Użytkownika, w celu zapewnienia poprawności działania Usług: adres IP komputera, informacje zawarte w Plikach Cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące korzystania z Listonic App, Kupony Żbik App oraz Akcja Paragon App;
 2. informacje zawarte w Listonic: Listy zakupów, ustawienia Usługi Listonic, informacje dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, inne informacje;
 3. informacje o produktach wpisywanych na Listę zakupów w celu pokazywania podpowiedzi predefiniowanych produktów;
 4. informacje o produktach znajdujących się na Liście zakupów w celu wyświetlania dostosowanych porad oraz promocji. W ramach świadczonych Usług Usługodawca dokonuje dostosowania wyświetlanych ofert promocyjnych oraz porad do produktów umieszczonych na Liście zakupów przez Użytkownika;
 5. informacje o geolokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp Usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.
Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji Usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem i są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika z Usług.

realizacja Usług z logowaniem

W celu realizacji Usług w wersji z logowaniem Użytkownika, poza informacjami wskazanymi w celu realizacji Usług bez logowania, Usługodawca przetwarza następujące dane:
 1. informacje niezbędne do rejestracji Kont: adres e-mail oraz Hasło;
 2. informacje niezbędne do logowania za pośrednictwem innego portalu: Facebook lub Google+: adres e-mail, Hasło oraz imię i nazwisko;
 3. dodatkowe informacje podane w Koncie Listonic, np. wiek, imię i nazwisko;
 4. dodatkowe informacje podane w Koncie Kupony Żbik: np. skany paragonów, informacje o uzyskanych premiach pieniężnych, numer rachunku bankowego, informacje dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie;
 5. w przypadku Listonic App Premium - informacje o dokonaniu płatności.
W celu skorzystania z Kont niezbędne jest podanie wyłącznie danych uwierzytelniających: adresu e-mail oraz Hasła. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i Użytkownik może je dodać samodzielnie w swoim Koncie. W celu uzyskania premii pieniężnej w Usłudze Kupony Żbik niezbędne jest również podanie innych danych w celu spełnienia wymogów Usługi oraz wypłaty premii, zgodnie z Regulaminem usługi Kupony Żbik. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji Usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem i są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika z Usług.

reklamacje

W celu rozpatrywania reklamacji Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W toku rozpatrywania reklamacji Usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko Użytkownika, informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Usług, Pliki Cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji Usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Usługodawcy.

realizacja kontaktu z Użytkownikami, Formularz kontaktowy, Czat

W celu umożliwienia kontaktu Użytkowników z Usługodawcą, Usługodawca przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Usługodawcą, w szczególności numer telefonu, imię, adres e-mail, treść rozmów, wiadomości. Rozmowy z Użytkownikami nie są nagrywane. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Usługodawcy  i Użytkowników polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikami a Usługodawcą, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy Użytkownika oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Usługodawcy.

postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminów lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę lub przez innych Użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami Użytkowników lub innych podmiotów, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Usługodawcy względem Użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych Użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu Użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. Sądom, Policji, prokuraturze. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Usługodawcy polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Usługodawcy będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Usługodawcy.

statystyki korzystania z Usług

W celu poprawy jakości swoich Usług Usługodawca przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z Usług, w tym informacje o sesji, numer IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności Usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej, Pliki Cookies lub inne podobne technologie. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Usługodawcy polegającym na ułatwieniu korzystania z Usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych Usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Usługodawcy, lecz nie dłużej niż przez okres 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Usługodawca może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych Użytkowników.

Przycisk Listonic na innych stronach internetowych

Usługodawca korzysta z usług dostawców zewnętrznych w celu świadczenia Usługi Przycisk Listonic. Przycisk Listonic jest wyświetlany użytkownikom innych stron internetowych niż strony internetowe Usługodawcy, w szczególności użytkownikom stron o tematyce kulinarnej i żywnościowej - w tym celu dostawca zewnętrzny, na podstawie umowy z Usługodawcą, umieszcza Przycisk Listonic na tych innych stronach internetowych. Usługodawca w miarę swoich możliwości dba o to, aby podmioty trzecie, z którymi zawiera umowy o współpracy w zakresie stosowania Przycisku Listonic, spełniały wymogi przepisów prawa oraz dobrych praktyk w zakresie ochrony prywatności swoich użytkowników i posiadały ważną podstawę wobec swoich użytkowników do udostępniania funkcjonalności innych podmiotów na swoich stronach internetowych. Usługodawca jednak nie odpowiada za prawidłowość działania tych podmiotów trzecich. Po naciśnięciu przez Użytkownika Przycisku Listonic, jest on przekierowywany bezpośrednio do Usług Listonic. Dalej świadczenie Usług odbywa się już przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem Listonic. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Usługodawcy  polegającym na ułatwieniu korzystania z Usług Listonic, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych Usług Listonic, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników, gdyż aby zostać przekierowanym do Serwisu Listonic Usługodawcy, użytkownik sam musi bowiem nacisnąć przycisk. Natomiast samo wyświetlanie przycisku nie ingeruje w prawa i wolności użytkownika, Usługodawca bowiem zakłada, że podmiot trzeci świadczący usługę w zakresie umożliwienia wyświetlania przycisku zadbał o właściwą podstawę prawną wobec swoich użytkowników do dokonywania takich działań.

marketing innych produktów i usług w ramach świadczenia Usług

Nieodłączną częścią Usług świadczonych nieodpłatnie przez Usługodawcę jest zamieszczanie treści marketingowych:
 1. w treści List zakupów Listonic Usługodawca wyświetla informacje o produktach poszczególnych marek proponowanych do umieszczenia na Liście zakupów;
 2. w funkcjonalności Gazetki promocyjne w Listonic Web Usługodawca dostarcza Użytkownikom treści marketingowe o Sklepach oraz oferowanych przez nich produktach w ofercie promocyjnej;
 3. w Listonic App wyświetlane są bannery reklamowe zawierające:
  1. propozycje produktów konkretnych marek wraz z przyciskiem „Dodaj” umożliwiającym dodanie reklamowanego produktu do wybranej przez Użytkownika Listy zakupów;
  2. informacje marketingowe produktów lub usług innych podmiotów. Bannery reklamowe są nieodzowną częścią Usługi świadczonej w wersji nieodpłatnej. Użytkownik może korzystać również z wersji odpłatnej, pozbawionej bannerów - Listonic App Premium;
 4. w treści kuponów w Kuponach Żbik Usługodawca zawiera informacje o skonkretyzowanych produktach, których kupon dotyczy wraz z ich szczegółowym opisem orz wskazaniem Sklepów, w których można nabyć produkt objęty kuponem;
 5. na Stronach wyświetlane są treści marketingowe innych podmiotów. Ich widoczność jest uzależniona od korzystania przez Użytkowników z indywidualnych preferencji przeglądarek internetowych lub od stosowania narzędzi blokujących wyświetlanie reklam.
Przetwarzanie danych Użytkowników w ww. celach marketingowych jest niezbędne do świadczenia Usług   dostępnych nieodpłatnie zgodnie z Regulaminami jako ich nieodzowna część, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

marketing i remarketing poza świadczeniem Usług

Adresy e-mail oraz inne dane dotyczące tożsamości Użytkowników nie są wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych. Usługodawca chroni ww. dane osobowe Użytkowników przed przesyłaniem z ich użyciem treści marketingowych innych podmiotów. Usługodawca może natomiast sporadycznie wysyłać informacje dotyczące swoich działań promocyjnych. Inne dane o Użytkownikach, w szczególności informacje o aktywności w Serwisie oraz na innych stronach internetowych, informacje o sesjach, odwiedzanych stronach i podstronach, wraz z numerami IP, plikami Cookies lub innymi podobnymi technologiami są przetwarzane przez Usługodawcę do celów marketingowych produktów lub usług innych podmiotów. Informacje te nie są łączone z informacjami określającymi tożsamość Użytkowników, a w przypadku użytkowników niezalogowanych oraz użytkowników innych stron internetowych dane te zazwyczaj nie będą stanowić danych osobowych. Nie można jednak wykluczyć, że w połączeniu z innymi danymi posiadanymi przez Usługodawcę mogą one stanowić dane osobowe. Usługodawca prowadzi następujące działania marketingowe poza zakresem Usług:
 1. informacje o korzystaniu z Usług pozyskiwane z Plików Cookies lub innych podobnych technologii są wykorzystywane przez Usługodawcę do tworzenia informacji o zainteresowaniach Użytkowników i wyświetlania spersonalizowanych reklam innych podmiotów dostosowanych do zainteresowań Użytkowników; w tym celu Usługodawca wykorzystuje informacje o produktach wyszukiwanych, oglądanych w Serwisie lub wpisywanych na Listach zakupów przez Użytkowników;
 2. Usługodawca korzysta z usług zewnętrznych dostawców w celu pozyskiwania informacji z innych stron internetowych, w szczególności o tematyce kulinarnej i żywnościowej (np. na blogach tematycznych, stronach internetowych z przepisami kulinarnymi) o aktywności użytkowników tych stron dotyczącej wyświetlania określonych treści. Tak pozyskane informacje są przetwarzane przez Usługodawcę do tworzenia informacji o zainteresowaniach Użytkowników i wyświetlania spersonalizowanych reklam innych podmiotów dostosowanych do zainteresowań użytkowników tych innych stron internetowych. Usługodawca pozyskuje wyłącznie informację o wyszukiwanych i oglądanych produktach lub informacjach, w szczególności o oglądanych przepisach kulinarnych; w tym celu Usługodawca udostępnia odpowiedni kod lub skrypt na innych stronach internetowych na podstawie umowy o współpracy z innymi podmiotami zarządzającymi tymi stronami internetowymi. Kod lub skrypt jest niewidoczny dla użytkowników tych stron internetowych i powoduje odnotowywanie informacji o użytkowniku oraz ich przekazywanie do Usługodawcy. Usługodawca w miarę swoich możliwości dba o to, aby podmioty trzecie, z którymi zawiera umowy o współpracy w zakresie stosowania kodów / skryptów dotyczących aktywności użytkowników innych stron internetowych spełniały wymogi przepisów prawa oraz dobrych praktyk w zakresie ochrony prywatności swoich użytkowników i posiadały ważną podstawę wobec swoich użytkowników do udostępniania miejsca na funkcjonalności innych podmiotów na swoich stronach internetowych. Usługodawca nie odpowiada jednak za prawidłowość działania tych podmiotów trzecich.
Następnie tak pozyskiwane informacje o zainteresowaniach użytkowników służą Usługodawcy do wyświetlania reklam spersonalizowanych innych podmiotów na Stronach Usługodawcy, w Usługach oraz na innych stronach internetowych, na których Usługodawca wynajmuje powierzchnię reklamową. W tym celu Usługodawca dokonuje profilowania zachowań użytkowników w sieci polegających na weryfikacji stron internetowych oraz wyświetlanych treści na tych stronach przez poszczególnych użytkowników, w tym na łączeniu informacji pozyskanych ze Stron Usługodawcy oraz ze stron internetowych innych podmiotów i sortowaniu tych informacji względem podmiotów trzecich, których reklamy będą wyświetlane użytkownikom. Usługodawca nie podejmuje żadnych bardziej złożonych czynności profilowania, w szczególności nie analizuje pozyskiwanych informacji o użytkownikach i nie tworzy ich profili behawioralnych. Informacje te są przetwarzane przez okres 60 dni od ich pozyskania, lecz nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu przez osobę, której one dotyczą. Usługodawca może też instalować lub umożliwiać instalowanie w Serwisie plików Cookies lub innych podobnych technologii podmiotom trzecim, z którymi zawarł stosowne umowy o współpracy dotyczące wyświetlania przekazów marketingowych. Pliki i skryty innych podmiotów mogą być instalowane na listonic.pl, Listonic Web, kuponyzbik.pl, Kupony Żbik Web oraz akcjaparagon.pl i służą do wyświetlania spersonalizowanych reklam tych podmiotów. Przetwarzanie przez Usługodawcę informacji o Użytkownikach oraz informacji o użytkownikach innych stron internetowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na podejmowaniu działań marketingowych w celu prezentacji informacji marketingowych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań skonkretyzowanych użytkowników. Usługodawca przeprowadził analizę wpływu na prawa i wolności użytkowników, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
 1. Usługodawca rzetelnie i obszernie wyjaśnił w niniejszej Polityce prywatności wszystkie działania podejmowane z użyciem informacji o użytkownikach;
 2. prezentowane przekazy marketingowe są dostosowane do wcześniej ujawnionych przez użytkowników zainteresowań wynikających z historii wyszukiwania i zapoznawania się z treściami na Stronach Usługodawcy oraz stronach internetowych innych podmiotów, co oznacza, że użytkownicy, zamiast otrzymywać treści w żaden sposób niezwiązane z ich zainteresowaniami, otrzymują bardziej do nich dostosowany przekaz marketingowy;
 3. stosowanie reklamy spersonalizowanej z użyciem historii wyszukiwania jest zgodne z oczekiwaniami przeciętnego użytkownika sieci Internet i przeciętni użytkownicy mają świadomość stosowania reklamy spersonalizowanej, w tym używania plików i narzędzi odnotowujących aktywność użytkowników w Internecie w tym celu; są oni o tym również informowani w momencie rozpoczynania korzystania z usług w politykach cookies odpowiednich stron internetowych;
 4. informacje wykorzystywane do świadczenia spersonalizowanych przekazów marketingowych są informacjami podstawowymi dotyczącymi użytkowników i dotyczą wyłącznie historii wyszukiwania i wyświetlania treści w sieci Internet i w aplikacjach mobilnych i nie są poddawane bardziej złożonemu profilowaniu, w tym nie są tworzone profile behawioralne użytkowników, a w konsekwencji wykorzystywanie informacji o użytkownikach w takim zakresie nie ingeruje w prywatność użytkowników w sposób niezgodny z rozsądnymi oczekiwaniami standardowego użytkownika sieci Internet lub aplikacji mobilnych;
 5. wobec informacji pozyskiwanych o użytkownikach innych stron Usługodawca zakłada, że podmiot trzeci świadczący usługę w zakresie korzystania z funkcjonalności dotyczącej instalacji kodu lub skryptu zadbał o właściwą podstawę prawną wobec swoich użytkowników do dokonywania takich działań;
 6. Usługodawca rzetelnie informuje o prawach użytkowników przysługujących im w związku z przetwarzaniem informacji o nich, w tym przyznaje pełne prawa wynikające z RODO wszystkim, których informacje przetwarza, niezależnie od tego, czy informacje te stanowią dane osobowe, czy nie - w celu zapewnienia najwyższego poszanowania praw i wolności osób fizycznych Usługodawca zakłada, że każdemu użytkownikowi przysługuje pełnia praw przewidzianych w RODO, nie zagłębiając się w formalną definicję danych osobowych;
 7. w szczególności osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych oraz wobec stosowania Plików Cookies lub innych podobnych technologii w celach marketingowych niezwiązanych ze świadczeniem Usług
i na tej podstawie Usługodawca ocenił, że przetwarzanie tych danych w ww. sposób nie będzie stanowiło naruszenia praw i wolności osób, których te dane dotyczą.

Ujawnianie danych Użytkowników

realizacja Usług

Dane Użytkowników mogą być ujawniane w ramach świadczenia Usług w zakresie współdzielenia List zakupów Listonic z innymi Użytkownikami. Korzystanie z funkcjonalności współdzielenia List zakupów jest dobrowolnym wyborem Użytkownika. Udostępniając swoją Listę zakupów lub współdzieląc Listę zakupów innego Użytkownika Użytkownik samodzielnie udostępnia swoje dane w tym zakresie, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za tak dokonane ujawnienia. Ponadto, określone dane mogą być też udostępniane lub ujawniane innym Użytkownikom lub podmiotom w przypadku korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności dodatkowych:
 1. logowanie za pośrednictwem innego portalu: Facebook lub Google+ - w celu dokonania uwierzytelnienia mogą być ujawniane informacje o fakcie korzystania z Listonic oraz o czasie logowania;
 2. Poleć znajomym, Zaproś do korzystania z Listonic: w tym celu Użytkownik wysyła wiadomość e-mail do wskazanych przez siebie odbiorców, tym samym informując o swoim adresie e-mail oraz o fakcie korzystania z Listonic lub polecania Listonic;
 3. Polub Listonic, Polub Sklep: korzystając z tych funkcjonalności Użytkownik ujawnia informację o polubieniu Listonic lub wybranego Sklepu;
 4. Innych funkcjonalności dodatkowych świadczonych przez Serwis.

Dostawcy Usług

Usługodawca korzysta z zewnętrznych dostawców usług (m.in. outsourcing, umowa o realizację/zlecenie, zamówienie na usługi) w celu realizacji Usług. Ujawnianie danych dostawcom usług odbywa się wyłącznie po zawarciu stosownych umów o współpracy, regulujących również kwestie związane z ujawnianiem danych, ich podstawą prawną na gruncie RODO oraz właściwymi postanowieniami dotyczącymi warunków tego ujawnienia (powierzenie przetwarzania danych, udostępnienie danych).

Marketing, remarketing

Dane Użytkowników niezawierające danych ujawniających tożsamość, dotyczące korzystania z Serwisu lub innych stron internetowych mogą być pozyskiwane i przetwarzane również przez inne podmioty za pośrednictwem narzędzi służących do odnotowywania aktywności użytkowników, które te podmioty zamieszczają w Serwisie. Szczegóły tych działań zostały zawarte w części dotyczącej marketingu i remarketingu poza świadczeniem Usług, znajdującej się powyżej w niniejszej Polityce prywatności.

Badanie zachowań konsumenckich

Usługodawca prowadzi badanie rynku na podstawie paragonów wysyłanych przez użytkowników Akcja Paragon App. Odpowiednio przetworzone wyniki badań (pozbawione informacji identyfikujących uczestników badania) dostarcza swoim klientom.

Inni Użytkownicy, inne podmioty

Co do zasady nie ujawniamy danych Użytkowników innym Użytkownikom lub podmiotom poza przypadkami opisanymi powyżej. Może jednak zdarzyć się, że Usługodawca będzie zobowiązany do ujawnienia określonych informacji na podstawie obowiązującego w Polsce prawa, np. organom ścigania, organom państwowym, innym Użytkownikom w celu dochodzenia przez nich ich roszczeń. Wówczas ujawnieniu będą podlegały wyłącznie dane, do których ujawnienia Usługodawca będzie obowiązany.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo: Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-mail na dane kontaktowe podane na początku Polityki prywatności, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji prawa osoby występującej z wnioskiem, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba chce skorzystać (najlepiej, aby był to numer telefonu, ale nie jest to obowiązkowe).

Bezpieczeństwo danych

Dane są gromadzone i przechowywane przez Usługodawcę na serwerach Usługodawcy zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych podczas rejestracji, logowania oraz podczas trwania całej sesji zalogowanych Użytkowników w celu ochrony danych zawartych w Kontach oraz funkcjonalności, z których Użytkownik może indywidualnie korzystać. Serwery, na których przechowywane są dane o Użytkownikach, jak i same dane są odpowiednio zabezpieczone pod względem technicznym i organizacyjnym. Nad bezpieczeństwem danych czuwają specjaliści z zakresu bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego, zarządzania ciągłością działania oraz Inspektor Ochrony Danych w zakresie RODO. W przypadku korzystania z funkcjonalności umożliwiających przesyłanie wiadomości e-mail, np. Poleć znajomemu, Zaproś do korzystania z usługi, wiadomości e-mail są wysyłane bezpośrednio z konta poczty elektronicznej Użytkownika. Funkcjonalności Usługodawcy ograniczają się wyłącznie do wywoływania odpowiedniego narzędzia na urządzeniu Użytkownika celem ułatwienia oraz zamieszczenia predefiniowanej treści wiadomości. Za wysyłkę tej wiadomości, w szczególności za zabezpieczenia podczas ich transmisji, Usługodawca nie odpowiada.

Organ nadzoru

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00, adres e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl. Osoba ma prawo wnieść skargę do PUODO na Usługodawcę w każdym przypadku, w szczególności jeżeli uważa, że Usługodawca przetwarza jego dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji jej praw. Usługodawca zachęca jednak do występowania w pierwszej kolejności do Usługodawcy lub do Inspektora Ochrony Danych z wszelkimi pytaniami, wątpliwościami i zastrzeżeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę.

Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Usługodawcy w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani w Serwisie oraz, jeżeli Usługodawca uzna to za stosowne lub konieczne, na adres e-mail podany w Koncie. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.